Tự đăng ký

Кто не работает, тот не ест

1
Кто не работает, тот не ест [Kto ne rabotaet, tot ne est]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này