Tự đăng ký

Не давши слова – крепись, а, давши слово - держись

1
Не давши слова – крепись, а, давши слово - держись [Ne davshi slova – krepis', a, davshi slovo - derzhis']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này