Tự đăng ký

Не гони коня кнутом, а гони коня рублем

1
Не гони коня кнутом, а гони коня рублем [Ne goni konya knutom, a goni konya rublem]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này