В кулаке все пальцы равны

1
В кулаке все пальцы равны [V kulake vse pal'tsy ravny]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này