Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Пьер Ришар

Пьер Ришар прокатился в московском метро
[p'er rishar prakatils'ya v maskofskom metro]
Pierre Richard has swept in the Moscow metro


метро
[mitrò]
Скажите, сколько стоит билет на метро?
[skazhìti skol'ka stòit bilèt na mitrò]
Как пройти к метро?
[kak prajtì k mitrò]
Где здесь ближайшая станция метро?
[gd`e zd`es` blizhajshaya stantsiya mitro?]
Từ khóa: Ngoài đường

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngoài đường

В Санкт-Петербурге идёт дождь, а в Москве солнечно [f Sankt-Pitirburge id'ot dosht', a v Maskve solnichna] - it's raining in St. Petersburg, and it's sunny in Moscow
Лещ - это рыба, которая обитает в озёрах, прудах, реках, водохранилищах и солоноватых водах Каспийского, Аральского и Азовского морей. Лещ является ценной промысловой рыбой. Лещ используется для изготовления консервов. Его также можно вялить, коптить, солить, варить и жарить.

The bream is fish who lives in lakes, ponds, rivers, reservoirs and saltish waters of the Caspian, Aral and Azov seas. The bream is a valuable food fish. The bream is used for production of canned food. It can also be dried, smoked, salted, cooked and fried.

жарить
[zharit']
консерватория
[kansirvatoriya]
Утро во Владивостоке выглядит круче любого рассвета [utra va vladivastoke vyglyadit kruche l'ubova rasveta] - Morning in Vladivostok looks steeper than any dawn
Từ khóa: Ngoài đường
Просто трамвай в солнечный день [prosta tramvai f solnichnyj den'] - Just a tram in a sunny day
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này