Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Трамвай

Старинный трамвай в Москве [starinyj tramvaj v maskv'e] - Old tram in Moscow
Слишком холодно, чтобы быть красивой [slishkam kholadna, chtoby byt' krasivaj] - Too cold to be beautiful
Từ khóa: Emotions
Уровень счастья в течение дня [uravin' schast'ya v tichenii dn'ya] - Level of happiness during a day
Счастье [schast'e] - happiness
Время [vrem'a] - time

Завтрак [zaftrak] - breakfast
Обед [ab'et] - dinner
Чаёк с печеньками [chayok s pichen'kami] - tea with cookies
Ужин [uzhin] - dinner
Сладенькое [sladin'koe] - sweet
Từ khóa: Đô ăn
Задумался

Tác giả của bức ảnh: Андрей Паршин

Задумался [zadumals'a] - It is thinking

Остров Греэм-Белл, Земля Франца-Иосифа, Россия
The Graham-Bell Island, Franz Josef Land, Russia
Когда снег растает, во что он превратится? [kagda snek rastait, va chto on privratitsa?] - What will the snow turn into when it melts

Разумеется, в воду [razumeitsa v vodu] - Of course, into the water

А вот и нет. Он превратится в весну [A vot i net. On privratitsa v visnu] - No. It will turn into spring
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này