Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Шавлинские озёра

Шавлинские озёра - это группа озёр на Алтае (Россия). Это популярный туристический объект с пешеходными и конными маршрутами. Три знаменитые озера, которые входят в состав Шавлинских озер, называются Мечта, Сказка и Красавица. В районе озер обитает большое количество бурундуков.

Shavlinsky lakes is a group of lakes in Altai (Russia). It is a popular tourist object with walking and horse routes. Three well-known lakes which are a part of Shavlinsky lakes are called the Dream, the Fairy tale and the Beauty. Near lakes large number of chipmunks lives.

сказка
[skàska]
мечта
[michtà]
красавица
[krasàvitsa]
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces

Những tin tức khác với chủ đề này: Thiên nhiên, Showplaces

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này