Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Москва такая разная

Москва такая разная [maskva takaya raznaya] - Moscow is so different
Москва такая красивая [maskva takaya krasivaya] - Moscow is so beautiful
Từ khóa: Architecture

Những tin tức khác với chủ đề này: Architecture

Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Недалеко от центра Москвы. Россия

The Roman Catholic Cathedral of the Immaculate Conception of the blessed virgin Mary. Near the center of Moscow. Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Дворец бракосочетаний в Казани, Россия [dvar'ets brakasachitanij v Kazan'i] - Wedding Palace in Kazan, Russia
Từ khóa: Architecture
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Окна одной улицы в Нижнем Новгороде, Россия [okna adnoj ul'itsy v N'izhn'em Nofgarad'e, Rasiya] - The windows of one street in Nizhny Novgorod, Russia
Từ khóa: Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này