Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Самый длинный подвесной мост

Вы знали, что самый длинный подвесной пешеходный мост в мире находится в России, в Сочи. Его длина - 439 метров!

Did you know that the longest suspension footbridge in the world is located in Russia, in Sochi. Its length - 439 meters!
Từ khóa: Nước Nga, Architecture

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Architecture

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Дворец бракосочетаний в Казани, Россия [dvar'ets brakasachitanij v Kazan'i] - Wedding Palace in Kazan, Russia
Từ khóa: Architecture
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Морозное утро

Tác giả của bức ảnh: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này