Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Влюбленность помогает

Влюбленность может вызвать успокаивающее влияние на тело и ум, также помогает восстановить нервную систему и улучшить память влюбленного.

Falling in love can induce a calming effect on the body and mind, also helps to restore the nervous system and improve memory of the lover.

восстановить
[vasstanavìt']
система
[sistema]
Я нервный
[ya nèrvnyj]
любовь
[l'ubòf']
Từ khóa: Emotions

Những tin tức khác với chủ đề này: Emotions

Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Нужно принимать и любить в себе всё! Без остатка! [nuzhna prinimat' i l'ubit' f sib'e fs'o! Bes astatka!] - You must accept and love everything in yourself! Completely everything!
И меня? [i min'a?] - And me?
И тебя, жирок [i tib'a, zhirok] - And you, fat
Но ты умрёшь [no ty umr'osh'] - But you will die
Алтай, Россия - Altai, Russia
Всем удачного дня и хорошего настроения! [vs'em udachnava dn'a i kharoshiva nastraeniya] - Have a successful day and good mood!
Từ khóa: Emotions
Хочу замуж [khachu zamush] - Want to get married
Не бойтесь говорить о своих желаниях открыто! [ni bojt'es' gavarit' a svaikh zhilanijakh atkryta] - Do not be afraid to talk openly about your desires!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này