Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Человек находит время

Человек находит время для всего, что он действительно хочет
[chilav'ek nakhod'it vrem'a dl'a vs'ivo, chto on d'eistv'it'el'na khochet]
Man finds time for everything he really wants

(с) Фёдор Михайлович Достоевский
Từ khóa: Quotes

Những tin tức khác với chủ đề này: Quotes

Ко мне часто приходят гениальные мысли... ...но меня никогда нет дома

Иrilliant ideas often come to me... ... but I am never at home


часто
[chasto]
никогда
[nikogda]
Từ khóa: Quotes
Всегда проверяйте свои идеи фактами и будьте готовы отказаться от самых сокровенных убеждений, если факты их опровергают

Always check your ideas against the facts, and be ready to discard even a cherished belief if it does not conform to them

(с) Чарльз Докинз
Từ khóa: Quotes
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này