Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Отрицательные эмоции

#F1|Отрицательные эмоции#: [atritsàtil'nye ihmòtsii] Negative emotions:
#F2|испуганный# [ispùganyj] - frightened, scared
#F3|нервный# [nèrvnyj] - nervous
#F4|расстроенный# [rasstròjinyj] - upset
#F5|стеснительный# [stisnìtil'nyj] - shy
#F6|жалкий# [zhàlkij] - miserable
#F7|раздражённый# [razdrazhònnyj] - annoyed
#F8|беспокойный# [bispakòjnyj] anxious, worried
#F9|агрессивный# [agrisìvnyj] - aggressive
#F10|злой# [zlòj] - angry
#F11|взбешённый# [vzbishònyj] - furious
#F12|напряжённый# [napryazhònnyj] - tensed
#F13|ужасный# [uzhàsnyj] - terrible
#F14|оскорблённый# [askarblònnyj] - offended
How to use:
#F15|Я нервный# [ya nèrvnyj] - I am nervous
#F16|Ты агрессивный# [ty agrissìvnyj] - you are aggressive

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này