Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Профессия

профессия
[prafèsiya ]
Кто ты по профессии?
[kto ty pa prafèssii]
Я дизайнер.
[ya dizàjnir]
Я учитель.
[ya uchìtil']
Я врач.
[ya vrach]
Я экономист.
[ya ikanamìst]
Я программист.
[ya pragramìst]
Я садовник.
[ya sadòvnik]
Я домохозяйка.
[ya damakhaz'àjka ]
Я предприниматель.
[ya pridprinimàtil']
Я биолог.
[ya biòlak]
Я ветеринар.
[ya vitirinàr]
Я массажист.
[ya massazhìst ]

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngôn ngữ kinh doanh, Nghề nghiệp, Việc làm, Thông thạo tiếng Nga

Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này