Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Путешествие самолетом

аэропорт
[aerapòrt]
самолёт
[samal'òt]
стойка регистрации пассажиров
[stòjka rigistràtsii passazhìraf]
первый класс
[pèrvyj klass]
паспорт
[pàspart]
терминал
[tirminàl]

кассир билетной кассы
[kassìr bilètnay kàssy]
касса
[kàssa]
билет
[bilèt]
чемодан
[chimadàn]
тележка
[tilèshka]
багаж
[bagàzh]
ручная кладь
[ruchnàya klat']
контрольно-пропускной пункт
[kantròl'no-prapusknòy punkt ]
металлоискатель
[mitàllaiskàtil']
сотрудник иммиграционной службы
[satrudnik imigratsionoj sluzhby]
охранник
[akhrànnik]

место возле окна
[mèsta vòzli aknà]
место возле прохода
[mèsta vòzli prakhòda]
виза
[vìza]
поднос
[padnòs]
посадочный талон
[pasàdachnyj talòn]
магазин беспошлинной торговли
[magazìn bispòshlinnaj targòvli]
сувенирный магазин
[suvinìrnyj magazìn]
выход
[v`ykhat]
Từ khóa: Tại sân bay, Du lịch

Những tin tức khác với chủ đề này: Tại sân bay, Du lịch

Аэропорт Шереметьево - международный аэропорт, который находится в Московской области. Шереметьево является одним из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, а также он входит в двадцатку крупнейших аэропортов Европы. Аэропорт Шереметьево включает четыре пассажирских терминалов и один грузовой терминал. Аэропорт был открыт в 1959 году.

Sheremetyevo airport is the international airport which is located in the Moscow region. Sheremetyevo is one of four main airports of Moscow and the Moscow region, and also it enters the twenty of the largest airports of Europe. The Sheremetyevo airport has got four passenger terminals and one cargo terminal. The airport was opened in 1959.

терминал
[tirminàl]
аэропорт
[aerapòrt]
международный
[mezhdunarodnyj]
основной
[asnavnoj]
четыре
[chit`yri]
Từ khóa: Nước Nga, Du lịch
Просто трамвай в солнечный день [prosta tramvai f solnichnyj den'] - Just a tram in a sunny day
Не аплодируйте пилоту [ne aplad'irujt'e pilotu] - Do not applaud the pilot

Он и сам знает, что хорош [on i sam znait, chto kharosh] - He knows that he is good
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Từ khóa: Du lịch, Động từ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này