Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Доброе утро

Доброе утро! [dobroe utro] - Good morning!
Позавтракай со мной.
[pazàftrakaj sa mnoj]
и пойдём гулять
[i pajdyòm gulyàt']
по утренним улицам города
[pa ùtrinnim ùlitsam gòrada]

Những tin tức khác với chủ đề này: Tại nhà hàng, Ngoài đường

Ты опять ешь пиццу? [ty ap'at' esh p'itsu?] - You are eating pizza again?

Да, но сегодня я собираюсь съесть только два кусочка [da, no s'evon'ya ya sab'irayus' s''est' tol'ka dva kusochka] - Yes, but tuday i'm going to eat only two slices
Постоянно теперь пью Ваш кофе, такой вкусный [pastayano t'eper' p'yu vash kof'e, takoj fkusnyj] - Now I constantly drink your coffee, so delicious.

Вы туда что-то добавляете? [vy tuda chto-to dabavl'ait'e?] - Do you add something to it?

Героин [g'erain] - Heroin

(c) Настенькины Комиксы
Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
В Санкт-Петербурге появился новый дорожный знак: Осторожно, ловцы покемонов

A new road sign appeared in In St. Petersburg: Caution, catchers of pokemon
Từ khóa: Ngoài đường
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này