Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Принимаем гостей

Принимаем гостей
[prinimàjim gastèj]

Заходи, пожалуйста!
[zakhadì, pazhàlusta]
Рад тебя видеть!
[Rad tibyà vìdit']
Очень хорошо, что ты пришёл.
[òchen' kharashò, shto ty prishòl]
Сюда, пожалуйста!
[syudà, pazhàlusta]
Давай я тебе покажу квартиру!
[Davàj ya tibè pakazhù kvartìru!]
Извини за беспорядок.
[izvinì za besparyàdak]
Чувствуй себя как дома!
[chùvstvuj sibyà kak dòma]
Обед готов!
[abèd gatòv]
Садись, пожалуйста.
[sadìs', poazhàlusta]

Những tin tức khác với chủ đề này: Cuộc hẹn gặp, Thông thạo tiếng Nga

Вы чувствуете это? [vy chustvuite ehta?] - Do you feel that?
Весна пришла! [visna prishla] - Spring has come!
Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này