Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

плохая погода

Плохая погода
[plakhàya pagòda]
Какая сегодня погода?
[kakàya sivòdn'a pagòda]
Сегодня плохая погода.
[sivòdnya plakhàya pagòda]
Идёт дождь.
[idyot dozhd']
Идёт снег.
[idyòt snek]
Дует ветер.
[dùjit vètir]
Сегодня туманно.
[sivòdnya tumànna]
Мне холодно.
[mne khòladna]
Я промок насковозь
[Ya pramòk nàskvos']

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời tiết, Danh từ

В Санкт-Петербурге идёт дождь, а в Москве солнечно [f Sankt-Pitirburge id'ot dosht', a v Maskve solnichna] - it's raining in St. Petersburg, and it's sunny in Moscow
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Từ khóa: Thời tiết
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này