Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

плохая погода

Плохая погода
[plakhàya pagòda]
Какая сегодня погода?
[kakàya sivòdn'a pagòda]
Сегодня плохая погода.
[sivòdnya plakhàya pagòda]
Идёт дождь.
[idyot dozhd']
Идёт снег.
[idyòt snek]
Дует ветер.
[dùjit vètir]
Сегодня туманно.
[sivòdnya tumànna]
Мне холодно.
[mne khòladna]
Я промок насковозь
[Ya pramòk nàskvos']

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời tiết, Danh từ

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Từ khóa: Thời tiết
Мороз -40°С: утро в Барнауле, Россия

Frost -40°С: morning in Barnaul, Russia
Từ khóa: Thời tiết
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này