Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

плохая погода

#F1|Плохая погода# [plokhàya pogòda] - bad weather
#F2|Какая сегодня погода?# [Kakàya segòdnya pogòda] - What's the weather like today?
#F3|Сегодня плохая погода# [segòdnya plokhàya pogòda] - Today the weather is bad
#F4|Идёт дождь# [idyot dozhd'] - It's raining
#F5|Идёт снег# [idyot sneg] - It's snowing
#F6|Дует ветер# [dùet vèter] - the wind blows
#F7|Сегодня туманно# [segòdnya tumànno] - It's misty (foggy) today
#F8|Мне холодно# [mne khòlodno] - I am cold
#F9|Я промок насковозь# [Ya promòk nàskvoz'] - I am wet through

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời tiết, Danh từ

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Từ khóa: Thời tiết
Мороз -40°С: утро в Барнауле, Россия

Frost -40°С: morning in Barnaul, Russia
Từ khóa: Thời tiết
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này