Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Типы магазинов

Типы магазинов - Types of stores:

универмаг
[univirmàk]
супермаркет
[supirmàrkit]
булочная
[bùlashnaya]
кондитерская
[kandìtirskaya]
аптека
[aptèka ]
парикмахерская
[parikmàkhirskaya]
магазин одежды
[magazìn adèzhdy]
химчистка
[khimchìstka]

Những tin tức khác với chủ đề này: Trong cửa hàng, Ngoài đường

В Санкт-Петербурге идёт дождь, а в Москве солнечно [f Sankt-Pitirburge id'ot dosht', a v Maskve solnichna] - it's raining in St. Petersburg, and it's sunny in Moscow
Лещ - это рыба, которая обитает в озёрах, прудах, реках, водохранилищах и солоноватых водах Каспийского, Аральского и Азовского морей. Лещ является ценной промысловой рыбой. Лещ используется для изготовления консервов. Его также можно вялить, коптить, солить, варить и жарить.

The bream is fish who lives in lakes, ponds, rivers, reservoirs and saltish waters of the Caspian, Aral and Azov seas. The bream is a valuable food fish. The bream is used for production of canned food. It can also be dried, smoked, salted, cooked and fried.

жарить
[zharit']
консерватория
[kansirvatoriya]
Пора бы тебе уже начать носить доспехи [para by tibe uzhe nachat' nasit' daspekhi] - It's time for you to start wearing armor

Но как же тогда все узнают, что у меня такой потрясный пресс? [no kak zhe takda vse uznayut, chto u min'a takoj patryasnyj pr'es?] - But how everyone will know that I have such incredible abs?
Утро во Владивостоке выглядит круче любого рассвета [utra va vladivastoke vyglyadit kruche l'ubova rasveta] - Morning in Vladivostok looks steeper than any dawn
Từ khóa: Ngoài đường
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này