Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Types of stores

Types of stores:   

#F1|универмаг# [univirmàg] - department store
#F2|супермаркет# [supirmàrkit] - supermarket
#F3|булочная# [bùlashnaya] - bakery
#F4|кондитерская# [kandìtirskaya] - confectioner's
#F5|аптека# [aptèka] - pharmacy
#F6|парикмахерская# [parikmàkhirskaya] - hairdresser's
#F7|магазин одежды# [magazìn adèzhdy] - clothes shop
#F8|химчистка# [khimchìstka] - dry-cleaner's

Những tin tức khác với chủ đề này: Trong cửa hàng, Ngoài đường

Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
В Санкт-Петербурге появился новый дорожный знак: Осторожно, ловцы покемонов

A new road sign appeared in In St. Petersburg: Caution, catchers of pokemon
Từ khóa: Ngoài đường
Пьер Ришар прокатился в московском метро
[p'er rishar prakatils'ya v maskofskom metro]
Pierre Richard has swept in the Moscow metro


метро
[mitrò]
Скажите, сколько стоит билет на метро?
[skazhìti skol'ka stòit bilèt na mitrò]
Как пройти к метро?
[kak prajtì k mitrò]
Từ khóa: Ngoài đường
Просит купить ему новую игру [prosit kupit' emu novuyu igru] - Asks to buy him a new game

купить
[kupit`]
просить
[prasit`]
новый
[novyj]
игра
[igra]
Я могу купить этот прибор?
[ya magu kupit` ehtot pribor?]
Где здесь можно купить сувениры?
[gd`e zd`es` mozhna kupit` suv`eniry?]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này