Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Типы магазинов

Типы магазинов - Types of stores
магазин подарков
[magazìn padàrkaf]
овощной магазин
[avashhnòj magazìn]
местный магазин
[mèstnyj magazìn]
парфюмерия
[parf’umèriya]
канцелярские товары
[kantsil’àrskii tavàry]
электротовары
[ilèktratavàry]
мебельный магазин
[mèbil`nyj magazìn]
рыбный магазин
[r`ybnyj magazìn]

Những tin tức khác với chủ đề này: Trong cửa hàng, Ngoài đường, Danh từ

Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
В Санкт-Петербурге появился новый дорожный знак: Осторожно, ловцы покемонов

A new road sign appeared in In St. Petersburg: Caution, catchers of pokemon
Từ khóa: Ngoài đường
Пьер Ришар прокатился в московском метро
[p'er rishar prakatils'ya v maskofskom metro]
Pierre Richard has swept in the Moscow metro


метро
[mitrò]
Скажите, сколько стоит билет на метро?
[skazhìti skol'ka stòit bilèt na mitrò]
Как пройти к метро?
[kak prajtì k mitrò]
Từ khóa: Ngoài đường
Просит купить ему новую игру [prosit kupit' emu novuyu igru] - Asks to buy him a new game

купить
[kupit`]
просить
[prasit`]
новый
[novyj]
игра
[igra]
Я могу купить этот прибор?
[ya magu kupit` ehtot pribor?]
Где здесь можно купить сувениры?
[gd`e zd`es` mozhna kupit` suv`eniry?]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này