Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Идет бычок, качается. Агния Барто

Идет бычок, качается. Агния Барто

Tác giả của bức ảnh: Elena Karneeva

Сегодня давайте выучим известный русский стишок для детей.
Today let's learn a famous Russian children's verse:

#F1|Идет бычок, качается#,
Вздыхает на ходу:
"Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!"

[idyòt bychòk, kachàjetsa
vzdykhàit na khadù:
Okh, daskà kanchàjetsa,
Sechàs ya upadù]

The calf is reeling 
And sings while moving:
“Oh, the plank will end in a moment
And I’ll fall down”.

© Агния Барто / Agniya Barto
Từ khóa: Ngữ pháp, Bài thơ

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngữ pháp, Bài thơ

ПТИЧКА
Лети, маленькая птичка, лети
Лети в голубое небо
Раз, два, три
Ты свободна

BIRD
Fly, little bird fly
Fly into the blue sky
One, two, three
You are free
свободный
[svabodnyj]
маленький
[màlin'kij]
голубой
[galubòj]
небо
[nèba]
Từ khóa: Bài thơ
Какая я умница!

Моя мама занята, она готовит кушать.
Я помогаю ей накрывать на стол
Я ставлю тарелочки и вилочки на стол.
Какая я умница!

How good i am

My mom is busy, she is cooking.
I help her with the table setting.
I put plates and forks on the table
How good i am!
Từ khóa: Bài thơ
Я счастлив, когда погода солнечная
Я грустный, когда погода дождливая
Обрадован, когда идет снег
И мне скучно, когда облачно

I`m happy when it`s sunny
I`m sad when it`s rainy
Excited when it`s snowy
And bored when it`s cloudy
Từ khóa: Bài thơ
Листья падают

вниз, вниз,
желтые и коричневые
листья падают
над городом.


The leaves are falling

down, down
yellow and brown
the leaves are falling
over the town.
Từ khóa: Bài thơ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này