Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Идет бычок, качается. Агния Барто

Идет бычок, качается. Агния Барто

Tác giả của bức ảnh: Elena Karneeva

Сегодня давайте выучим известный русский стишок для детей.
Today let's learn a famous Russian children's verse:

Вздыхает на ходу:
"Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!"

[idyòt bychòk, kachàjetsa
vzdykhàit na khadù:
Okh, daskà kanchàjetsa,
Sechàs ya upadù]

The calf is reeling 
And sings while moving:
“Oh, the plank will end in a moment
And I’ll fall down”.

© Агния Барто / Agniya Barto
Từ khóa: Ngữ pháp, Bài thơ

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngữ pháp, Bài thơ

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Надеть одежду [nad'et' adezhdu] - to put on the clothes
Одеть Надежу [ad'et' Nadezhdu] - to dress up Hope (woman's name)
Утратить надежду [utratit' nadezhdu] - to lose hope
Từ khóa: Ngữ pháp
ПТИЧКА
Лети, маленькая птичка, лети
Лети в голубое небо
Раз, два, три
Ты свободна

BIRD
Fly, little bird fly
Fly into the blue sky
One, two, three
You are free

свободный
[svabodnyj]
маленький
[màlin'kij]
голубой
[galubòj]
небо
[nèba]
Птичка: чик-чирик, чирикает
[chik-chirìk, chirìkajet]
Từ khóa: Bài thơ
Какая я умница!

Моя мама занята, она готовит кушать.
Я помогаю ей накрывать на стол
Я ставлю тарелочки и вилочки на стол.
Какая я умница!

How good i am

My mom is busy, she is cooking.
I help her with the table setting.
I put plates and forks on the table
How good i am!
Từ khóa: Bài thơ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này