Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Стих Мне мало надо!

Сегодня давайте выучим маленькое, но красивое стихотворение "Мне мало надо!":
Today let's learn a little but beautiful verse "I need very little!":

#F1|Мне мало надо!#
Немного хлеба,
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!

[mne màla nàda!
Nimnòga khlèba,
i kàpl'u malakà.
Da èhto nèbo,
da èhti ablakà]

I need very little!
Just some bread,
And a drop of milk,
And this sky
And these clouds.

© В. Хлебников/ V. Khlebnikov
Từ khóa: Ngữ pháp, Bài thơ

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngữ pháp, Bài thơ

ПТИЧКА
Лети, маленькая птичка, лети
Лети в голубое небо
Раз, два, три
Ты свободна

BIRD
Fly, little bird fly
Fly into the blue sky
One, two, three
You are free
свободный
[svabodnyj]
маленький
[màlin'kij]
голубой
[galubòj]
небо
[nèba]
Từ khóa: Bài thơ
Какая я умница!

Моя мама занята, она готовит кушать.
Я помогаю ей накрывать на стол
Я ставлю тарелочки и вилочки на стол.
Какая я умница!

How good i am

My mom is busy, she is cooking.
I help her with the table setting.
I put plates and forks on the table
How good i am!
Từ khóa: Bài thơ
Я счастлив, когда погода солнечная
Я грустный, когда погода дождливая
Обрадован, когда идет снег
И мне скучно, когда облачно

I`m happy when it`s sunny
I`m sad when it`s rainy
Excited when it`s snowy
And bored when it`s cloudy
Từ khóa: Bài thơ
Листья падают

вниз, вниз,
желтые и коричневые
листья падают
над городом.


The leaves are falling

down, down
yellow and brown
the leaves are falling
over the town.
Từ khóa: Bài thơ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này