Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Чисит 1-10

Порядковые и количественные числительные. Ordinal and cardinal numerals:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ khóa: Chữ số

Những tin tức khác với chủ đề này: Chữ số


Доброе утро!
[dòbraje ùtra]
Хорошего вам дня!
[khoroshego vam dnya]
Приехал первым - уехал последним. Москва, Алтуфьевское шоссе.
Fist came - last left. Moscow, Altufyevskoe highway.

первый
[pèrvyj]
Từ khóa: Chữ số
Первый день на новой работе. - The first day at a new job.

Порядковые числительные. Ordinal numbers:
первый
[pèrvyj]
второй
[vtaròj]
третий
[trètij]
четвёртый
[chetvyòrtyj]
пятый
[pyàtyj]
шестой
[shistòj]
седьмой
[sed'mòj]
Từ khóa: Chữ số
Почему мы говорим: четыре часА, НО двенадцать часОВ?
Why do we say: четыре часА(4 o'clock), BUT двенадцать часОВ(12 o'clock)?

Правило: используй существительные в следующих падежах после этих числительных (правило последней цифры)
Rule: use nouns in following cases after these numerals (last digit rule):
1, 21, 31, ... 101, … + И.п. ед.ч (Nom.c. singular)


1 книга, час
21 книга, час
101 книга, час
1031 книга, час


2,3,4; 22, 23, 24; … + Р.п. ед. ч. (Gen. case singular)


2 книги, часа
3 книги, часа
4 книги, часа
22 книги, часа
72 книги, часа


5 - 20; 25 - 30; … + Р.п. мн. ч. (Gen.case plural)


5 книг, часов
6 книг, часов
11 книг, часов
12 книг, часов
20 книг, часов
75 книг, часов
Từ khóa: Chữ số
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này