Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Собраться

Слово дня:
(глагол, совершенный вид) -
1. сойтись, сосредоточиться в одном месте.

Пример:
на площади собрались люди [na plòsshadi sabralìs' lyùdi] - people gathered on the square

2. решить что-нибудь сделать.

Пример:
собраться прыгнуть [sabràtsa pr`ygnut'] - get ready to jump собраться пообедать [sabràtsa paabèdat'] - get ready to have lunch


3.привести свои душевные или физические силы в состояние собранности, активности, готовности.

Пример:
собраться с мыслями [sabràtsa s m`yslyami] - привести свои мысли в состояние собранности
собраться с духом [sabràtsa s dùkham] - набраться решимости, смелости

Виды слова: собранный (прилагательное).

Test: Переведите надпись на картинке. Translate the picture.

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này