Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Евгений Евтушенко "Берегите эти земли, эти воды"

Берегите эти земли, эти воды [birigìti èhti zèmli, èhti vòdy]
Даже малую былиночку любя. [dàzhi màluju bylìnachku lyubyà]
Берегите всех зверей внутри природы, [birigìti vsekh zvirèj vnutrì priròdy]
Убивайте лишь зверей внутри себя! [ubivàjte lish' zvirèj vnutrì sibyà]

Take care of these lands, these waters,
Love even a small blade of grass.
Take care of all the animals in the nature,
Kill only animals inside yourself!

© Евгений Евтушенко | Evgeny Evtushenko.
Từ khóa: Trích dẫn

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn

Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь [adnazhdy risknuf - mozhna astatsya schaslivym na fs'u zhizn'] - Once Risked - you can stay happy for a lifetime
Từ khóa: Trích dẫn
"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда
[fsigdà]
потому что
[patamu chto]
Евгений
[jifgènij]
добрый
[dòbryj]
злой-добрый
[zlòj-dòbryj]
слабые стороны
[slàbyje stòrany]
Từ khóa: Trích dẫn
"Морщины говорят лишь о том, что здесь были улыбки." © Марк Твен
"Wrinkles should merely indicate where smiles have been." © Mark Twain

Từ khóa: Trích dẫn
"Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали." © Марк Твен.
“Only two things we'll regret on deathbed – that we are a little loved and little traveled.” © Mark Twain

только
[tòl'ka]
Từ khóa: Trích dẫn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này