Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Куда делись личные формы глагола "Быть"?

Личные формы глагола "Быть"
Finite verb forms of a verb "Быть"

А вы знали что в старославянском языке глагол "быть" спрягался? Спряжение его:
я есмь
ты еси
он есть
мы есме
вы есте
они суть
в современном русском языке не используется. Осталось только одна форма "есть".

Did you know that verb "Быть"(to be) conjugated in old Slovenian language? Its conjugation:
я есмь
ты еси
он есть
мы есме
вы есте
они суть
are not used in Russian language, except one form: "есть".

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngữ pháp, Động từ

Мои попытки побороть лень [mai papytki pabarot' len'] - My attempts to overcome laziness

побороть [pabarot'] - overcome, conquer, surmount, beat
Từ khóa: Động từ
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Từ khóa: Du lịch, Động từ
супер ставка [super stafka] - super bet

обмануть
[abmanùt']
Từ khóa: Động từ
Палиндром - это число, буквосочетание, слово или текст, которые в обоих направлениях читаются одинаково. Хорошим примером палиндрома является фраза русского поэта Фета "а роза упала на лапу Азора". Эту фразу можно читать с начала или с конца. В любом случае она будет читаться абсолютно одинаково.

The palindrome is a number, a combination of letters, a word or a text which in both directions reads equally. A good example of a palindrome is a phrase of the Russian poet Fet "а роза упала на лапу Азора". This phrase can be read since the beginning or since the end. Anyway it will be read absolutely equally.

а роза упала на лапу Азора [à ròza upàla na làpu azòra] and the rose fell on Azor's paw


число
[chislo]
фраза
[fraza]
текст
[tekst]
слово
[slòva]
пример
[primèr]
читать
[chitat`]
можно
[mozhno]
Từ khóa: Ngữ pháp
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này