Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Куда делись личные формы глагола "Быть"?

Личные формы глагола "Быть"
Finite verb forms of a verb "Быть"

А вы знали что в старославянском языке глагол "быть" спрягался? Спряжение его:
я есмь
ты еси
он есть
мы есме
вы есте
они суть
в современном русском языке не используется. Осталось только одна форма "есть".

Did you know that verb "Быть"(to be) conjugated in old Slovenian language? Its conjugation:
я есмь
ты еси
он есть
мы есме
вы есте
они суть
are not used in Russian language, except one form: "есть".

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngữ pháp, Động từ

Надеть одежду [nad'et' adezhdu] - to put on the clothes
Одеть Надежу [ad'et' Nadezhdu] - to dress up Hope (woman's name)
Утратить надежду [utratit' nadezhdu] - to lose hope
Từ khóa: Ngữ pháp
Мои попытки побороть лень [mai papytki pabarot' len'] - My attempts to overcome laziness

побороть [pabarot'] - overcome, conquer, surmount, beat
Từ khóa: Động từ
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Từ khóa: Du lịch, Động từ
супер ставка [super stafka] - super bet

обмануть
[abmanùt']
обман
[abmàn]
Từ khóa: Động từ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này