Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Главное жить. Главное любить. Главное верить.

Главное жить. Главное любить. Главное верить.© Лев Толстой
The main things are to live, to love, to believe. © Leo Tolstoy

главный
[glàvnyj]
жить
[jit']
любить
[lyubìt']
верить
[vèrit’]

Những tin tức khác với chủ đề này: Quan hệ, Thông thạo tiếng Nga, Tôn giáo

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Недалеко от центра Москвы. Россия

The Roman Catholic Cathedral of the Immaculate Conception of the blessed virgin Mary. Near the center of Moscow. Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này