Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

300 способов побороть бессонницу

300 способов побороть бессонницу - 300 ways to conquer insomnia

сто [stò] - 100
двести [dvèsti] - 200
триста [trìsta] - 300
четыреста [chit`yrista] - 400
пятьсот [pit'sòt] - 500
шестьсот [shyssòt] - 600
семьсот [sim'sòt] - 700
восемьсот [vasim'sòt] - 800
девятьсот [divitsòt] - 900
тысяча [t`ysicha] - 1000
Từ khóa: Chữ số

Những tin tức khác với chủ đề này: Chữ sốДоброе утро!
[dòbraje ùtra]
Хорошего вам дня!
[khoroshego vam dnya]
Хороший день, не правда ли?
[kharòshij dèn', ni pràvda li]
Приехал первым - уехал последним. Москва, Алтуфьевское шоссе.
Fist came - last left. Moscow, Altufyevskoe highway.

первый
[pèrvyj]
последний
[paslèdnij]
Từ khóa: Chữ số
Первый день на новой работе. - The first day at a new job.

Порядковые числительные. Ordinal numbers:
первый
[pèrvyj]
второй
[vtaròj]
третий
[trètij]
четвёртый
[chetvyòrtyj]
пятый
[pyàtyj]
шестой
[shistòj]
седьмой
[sed'mòj]
Từ khóa: Chữ số
Почему мы говорим: четыре часА, НО двенадцать часОВ?
Why do we say: четыре часА(4 o'clock), BUT двенадцать часОВ(12 o'clock)?

Правило: используй существительные в следующих падежах после этих числительных (правило последней цифры)
Rule: use nouns in following cases after these numerals (last digit rule):
1, 21, 31, ... 101, … + И.п. ед.ч (Nom.c. singular)


1 книга, час
21 книга, час
101 книга, час
1031 книга, час


2,3,4; 22, 23, 24; … + Р.п. ед. ч. (Gen. case singular)


2 книги, часа
3 книги, часа
4 книги, часа
22 книги, часа
72 книги, часа


5 - 20; 25 - 30; … + Р.п. мн. ч. (Gen.case plural)


5 книг, часов
6 книг, часов
11 книг, часов
12 книг, часов
20 книг, часов
75 книг, часов
Từ khóa: Chữ số
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này