Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Как победить лень?

Как победить лень? Правило одной минуты.
Начни делать то, что давно хотел, но всегда откладывал. И делай это ровно одну минуту. Ведь одна минута - это так мало, что лень не сможет тебе помешать. Делай в течении одной минуты, но каждый день в одно и то же время суток.

How to conquer your laziness? One minute rule.
Start doing what you've wanted for a long time, but have always put it off. And do it exactly for one-minute time. Indeed one minute is such a short time for your laziness to interfere with it. Do it for one minute, but everyday and in the same time of the day.

лень
[len`]
время
[vrèm'a]
делать
[dèlat']
хотеть
[khatet`]
победить
[pabidìt']
минута
[minùta]
каждый
[kàzhdyj]
давно
[davnò]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này