Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Как победить лень?

Как победить лень? Правило одной минуты.
Начни делать то, что давно хотел, но всегда откладывал. И делай это ровно одну минуту. Ведь одна минута - это так мало, что лень не сможет тебе помешать. Делай в течении одной минуты, но каждый день в одно и то же время суток.

How to conquer your laziness? One minute rule.
Start doing what you've wanted for a long time, but have always put it off. And do it exactly for one-minute time. Indeed one minute is such a short time for your laziness to interfere with it. Do it for one minute, but everyday and in the same time of the day.

лень
[len`]
время
[vrèm'a]
делать
[dèlat']
хотеть
[khatet`]
победить
[pabidìt']
минута
[minùta]
каждый
[kàzhdyj]
давно
[davnò]
всегда
[fsigdà]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này