Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Здравствуй, сентябрь!

здравствуй
[zdràstvuj]
сентябрь
[sint'àbr']

Другие варианты приветствия найдите в нашем разговорнике Ruspeach
Other ways to say Hi find in our Ruspeach Phrasebook
http://www.ruspeach.com/phrases/202/

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Начальная школа [nachal'naya shkola] - Primary school
Университет [universitet] - University

Я уже слишком большая, чтобы бегать на переменах [ya uzhe slishkam bal'shaya, chtoby begat' na pirimenakh] - I'm too big to run at recess

Кто последний, тот дурак [kto paslednij, tot durak] - The fool is the last one
Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này