Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Жизнь ребёнка

Жизнь ребёнка - A life of a child
День полон важных дел - A day is full of important affairs:

покружиться [pakruzh`ytsa] - to spin around
покричать [pakrichàt'] - to scream
полазить [palàzit'] - to climb
поплескаться [papliskàtsa] - to splash

наступить на собаку [nastupìt' na sabàku] - to step on a dog
перевернуть мир [pirivirnùt' mir] - to turn the world upside-down
стать привидением [stàt' prividènijem] - to become a ghost
много раз шлёпнуться [mnòga ras shl'òpnutsa] - to flop many times

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này