Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Салон красоты

Только из салона красоты. - (I'm) just from the beauty salon.

Ещё лак не высох. - (Nail)polish hasn't dried yet.

Фразы для парикмахерской. Phrases for hairdressing: http://www.ruspeach.com/phrases/170/
Từ khóa: Barber

Những tin tức khác với chủ đề này: Barberволосы
[vòlasy]
прямые волосы
[prim`yi vòlasy]
кудрявые волосы
[kudr'àvyi vòlasy]
светлые волосы
[svètlyje vòlasy]
Từ khóa: Động vật, Barber
кудрявый кот - a cat with curly hair

кудрявые волосы
[kudr'àvyi vòlasy]

Фразы для парикмахерской. Phrases for hairdressing: https://www.ruspeach.com/phrases/?section=170
Từ khóa: Barber
Я бы хотел постричься.
[ya by khotèl postrìchsya]
Только подровняйте, пожалуйста.
[tòl'ka padravn'àjti pazhàlusta]
Не слишком коротко.
[ne slìshkom kòrotko]
Я бы хотела покрасить волосы.
[ya by khatèla pokràsit' vòlosy]
Сделайте мне пробор на левой стороне.
[sdèlajte mne prabòr na lèvoj staronè]
Я хотела бы сделать маникюр.
[ya khatèla by sdèlat' manikyùr]
Từ khóa: Barber
стрижка
[strìshka]
парикмахер
[parikmàkher]
парикмахерская
[parikmàkhirskaya]
волосы
[vòlasy]
длинные
[dlìnnye]
короткие
[karòtkie]
Từ khóa: Barber
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này