Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Комикс карамельная трость

Ты снова съел карамельную трость, не так ли?
[ty snòva sjel karamèl'nuyu trost', ni tak li] -
You ate another candy cane, didn't you?

...не так ли? = didn't you? don't you? aren'y you? isn't it? etc. Asked when awaited for a positive answer. Употребляется при ожидании утвердительного ответа.

ага [agà] - yeah

Иллюстратор Лиз Климо, художник сериала «The Simpsons», в своё свободное время рисует комиксы.
Animator Liz Climo, who works for "The Simpsons," creates comics in her spare time.

comics by lizclimo.tumblr.com

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này