Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Комикс акула 2

Эй, почему мы никогда не зависаем у меня дома?
[èhj, pachimù my nikagdà ni zavisàim u minyà dòma] -
Hey how come we never hang out at my place?

зависать у кого-либо дома [zavisàt' u kavòliba dòma] - to hang out at smb's place

Потому что я не могу дышать под водой, и твои родители постоянно пытаются меня съесть. [patamùshta ya nimagù dyshàt' pad vadòj, i tvaì radìtili pastayànna pytàyutsa minyà sjest'] -
Because I can't breathe under water and your parents keep trying to eat me.
http://www.ruspeach.com/phrases/161/ 

comics by lizclimo.tumblr.com

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này