Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Тверская улица Москвы

Тверская улица
Самая шикарная улица Москвы, ведущая к Красной площади. Здесь находятся все самые роскошные магазины и рестораны. О знатном прошлом этой улицы напоминают Английский клуб, Елисеевский гастроном и гостиница "Националь".

Tverskaya street
The trendiest Moscow's street, leading to the Red Square. Here the most luxurious shops and restaurants are located. Angliskiy klub, Yeliseev's food emporium and Hotel National reminds visitors of Tverskaya's glorious past.
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Морозное утро

Tác giả của bức ảnh: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
С Новым 2017 Годом

Tác giả của bức ảnh: Petr Ushanov

С Новым 2017 Годом, дорогие друзья!
[s Nòvym dve t`ysichi pitnàtsatym gòdam, daragìi druz'yà]
Happy New Year 2017, dear friends!Пусть сбудутся ваши светлые мечты!
[pust' sbùdutsa vàshi svètlyi micht`y] -
May your bright wishes come true!

Салют на Красной Площади, Москва - Salute at Red Square, Moscow
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này