Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Бабье лето

бабье лето [bàb'je lèta] - Indian summer

несколько тёплых, сухих дней, приходящие в середине осени, как будто это лето.
a couple of warm, dry days coming in the middle of autumn as if it was a summer.
Từ khóa: Thời tiết

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời tiết

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Từ khóa: Thời tiết
Мороз -40°С: утро в Барнауле, Россия

Frost -40°С: morning in Barnaul, Russia
Từ khóa: Thời tiết
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này