Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Утром стулья

Цитаты из русских фильмов, которые ты должен знать:
Quotes from Russian movies, that you should know:

"- А можно так: утром стулья, а вечером деньги?
- Можно. Но деньги вперед!"

"-Can we do like: Money in the morning, chairs - in the evening?
-We can. But money first!"

В зависимости от того, что мы хотим получить сначала - товар или деньги, мы говорим: "Утром стулья, вечером деньги" или "Утром деньги, вечером стулья".
Depending on what we would like to receive first - goods or money, we say: "Утром стулья, вечером деньги" (Chairs in the morning, money - in the evening) or "Утром деньги, вечером стулья" (Money in the morning, chairs - in the evening).
Từ khóa: Trích dẫn

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь [adnazhdy risknuf - mozhna astatsya schaslivym na fs'u zhizn'] - Once Risked - you can stay happy for a lifetime
Từ khóa: Trích dẫn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này