Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Кенгуру

Не умеешь делать прикольные selfie? Don’t know how to do cool selfies?

Кенгуру даст тебе дельный совет! Kangaroo will give you some practical advice!

Улыбайся! [ulybàksya] - Smile!

Надень очки, будь невозмутим.
Put on glasses, be cool-headed.
невозмутимый [nivazmutìmyj] - cool-headed

Или строй смешные рожи! Or make funny faces!

Принарядись! Dress up!

Если ничего не вышло, фотографируй кеды.
If nothing worked, take pictures of your trainers.

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này