Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Деловая касатка

Никак не можешь настроиться на рабочую неделю?
Still can’t organize yourself for a working week?

Деловая касатка поможет тебе!
A business grampus will help you!

деловой [dilavòj] - business

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngôn ngữ kinh doanh

Подпись в паспорте [pòtpis' f pàsparti] - Signature in a passport

паспорт
[pàspart]
новый паспорт
[nòvuj pàspart]
Вот мой паспорт.
[vot mòj pàspart]
Доброе утро, планета!
[Dobràje ùtra, planèta]
Хорошего вам настроения!
[kharòshiva vam nastrajèniya]
Отдых для настоящих мужчин - Rest for real men
Высокооплачиваемая работа для девушек - High-paid job for girls

отдых
[òtdykh]
Собеседование. Interview:

Какое ваше самое худшее качество? - What is your worst quality?
Честность. - Honesty.
Не думаю, что честность это прямо так плохо. - I don't think that honesty is that bad.
Мне всё равно, что ты там думаешь. - I don't care what you think.

честный
[chèstnyj]

Фразы для собеседования:
Phrases for the interview:
http://www.ruspeach.com/phrases/226/
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này