Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Стол

Стол сделанный из половины дерева. - Table made from a half of a tree.

стол
[stol]
дерево
[dèriva]

Другие фразы на тему "Дом"
Other phrases for topic "House"
http://www.ruspeach.com/phrases/?section=216
Từ khóa: Trong nhà

Những tin tức khác với chủ đề này: Trong nhà

Счастлив тот, кто счастлив дома [schaslif tot kto schaslif doma] - happy is he who is happy at home
Từ khóa: Trong nhà, Emotions
Парень потратил десятки часов на обсуждение в Интернете, как не сломать тарелки

[parin' patratil dis'atki chasof na spsuzhd'enie v internet'e, kak ni slamat' tar'elk'i]

A guy spent dozens of hours of discussion in Internet how not break the plates
Từ khóa: Trong nhà
Для очистки кожаных вещей можно использовать мыло, молоко, яичный белок. Для полировки кожаных вещей и предметов используйте банановую кожуру, а для смягчения кожи натрите её глицерином, растительным или касторовым маслом.

To clean leather furniture it is possible to use soap, milk, egg whites. To polish leather things and objects use a banana peel and for mitigation of the leather rub it with glycerin, vegetable or castor oil.

предмет
[pridmet]
молоко
[malakò]
можно
[mozhno]
кожура
[kazhurà]
Từ khóa: Trong nhà
Перед употреблением охладить [p'er'ed upatribl'eniem akhlad'it'] - cool down before use

подушка
[padùshka]
одеяло
[odeialo]
наволочка
[nàvalochka]
Từ khóa: Trong nhà
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này