Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Ста́рая Ла́дога

Ста́рая Ла́дога

Tác giả của bức ảnh: Eduard Gordeev

Ста́рая Ла́дога - «древняя столица Северной Руси», село, расположенное в Ленинградской области России, основано в 753 году.

Достопримечательности:
Георгиевский собор
Староладожский Никольский монастырь
Варяжская улица — древнейшая улица России
Курганы: Олегова могила

Staraya Ladoga - «the ancient capital of Northern Russia», is a village (selo) in Leningrad Oblast of Russia, founded in 753.

Sights:
St. George's Church in the Ladoga Fortress
A monastery, dedicated to St. Nicholas
Varyazhskaya (Varagian) street - the oldest Russian street
Kurgan - Prince Oleg's burial mound
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này