Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Кухонная утварь

Кухонная утварь - Kitchen utensils:

тарелка
[tarèlka]
вилка
[vìlka]
миска
[mìska]
нож
[nosh]
чайная ложка
[chàjnaya lòshka]

Другую кухонную утварь узнай тут
Other kitchen utensils learn here
www.ruspeach.com/en/phrases/204/

Những tin tức khác với chủ đề này: Tại nhà hàng, Trong nhà

У нас нет WIFI [u nas net wifi] - We do not have WIFI

Разговаривайте друг с другом [razgavarivajte druk s drugam] - Talk to each other

Нам кажется многим этого так не хватает [nam kazhitsa mnogim ehtava tak ni khvatait] - It seems to us that this is not enough for many people

Однако, мы не запрещаем Вам пользоваться 3G или даже 4G технологиями [adnaka, my ni zaprishhaim vam pol'zavatsa 3g ili dazhi 4g tikhnalogiyami] - However, we do not prohibit you from using 3G or even 4G technologies
Từ khóa: Tại nhà hàng
Рогожка - это ткань с шахматным плетением нити, которая используется для мягкой мебели. Эта ткань идеально гармонирует с такими стилями интерьера, как прованс и кантри. Рогожка является благородной и качественной тканью с отличными техническими характеристиками.

Gunny is a fabric with chess weaving of thread which is used for upholstered furniture. This fabric is ideally in harmony with such interior styles as Provence and country. Gunny is noble and qualitative fabric with excellent technical characteristics.

отлично
[atlichno]
мебель
[mebil`]
технический
[tekhnicheskij]
Từ khóa: Trong nhà, Inventions
Мне срочно нужен такой коврик [mne srochna nuzhen takoj kovrik] - I urgently need this Mat


Это срочно!
[èhto sròchno]
нужен
[nuzhen]
Từ khóa: Trong nhà
Счастлив тот, кто счастлив дома [schaslif tot kto schaslif doma] - happy is he who is happy at home
Từ khóa: Trong nhà, Emotions
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này