Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Кухонная утварь

Кухонная утварь - Kitchen utensils:

тарелка
[tarèlka]
вилка
[vìlka]
миска
[mìska]
нож
[nosh]
чайная ложка
[chàjnaya lòshka]

Другую кухонную утварь узнай тут
Other kitchen utensils learn here
www.ruspeach.com/en/phrases/204/

Những tin tức khác với chủ đề này: Tại nhà hàng, Trong nhà

Ты опять ешь пиццу? [ty ap'at' esh p'itsu?] - You are eating pizza again?

Да, но сегодня я собираюсь съесть только два кусочка [da, no s'evon'ya ya sab'irayus' s''est' tol'ka dva kusochka] - Yes, but tuday i'm going to eat only two slices
Парень потратил десятки часов на обсуждение в Интернете, как не сломать тарелки

[parin' patratil dis'atki chasof na spsuzhd'enie v internet'e, kak ni slamat' tar'elk'i]

A guy spent dozens of hours of discussion in Internet how not break the plates
Từ khóa: Trong nhà
Постоянно теперь пью Ваш кофе, такой вкусный [pastayano t'eper' p'yu vash kof'e, takoj fkusnyj] - Now I constantly drink your coffee, so delicious.

Вы туда что-то добавляете? [vy tuda chto-to dabavl'ait'e?] - Do you add something to it?

Героин [g'erain] - Heroin

(c) Настенькины Комиксы
Для очистки кожаных вещей можно использовать мыло, молоко, яичный белок. Для полировки кожаных вещей и предметов используйте банановую кожуру, а для смягчения кожи натрите её глицерином, растительным или касторовым маслом.

To clean leather furniture it is possible to use soap, milk, egg whites. To polish leather things and objects use a banana peel and for mitigation of the leather rub it with glycerin, vegetable or castor oil.

предмет
[pridmet]
молоко
[malakò]
можно
[mozhno]
кожура
[kazhurà]
Từ khóa: Trong nhà
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này