Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Старая Ладога

Старая Ладога

Tác giả của bức ảnh: Eduard Gordeev

Старая Ладога - «древняя столица Северной Руси», село, расположенное в Ленинградской области России, основано в 753 году.

Достопримечательности:
Георгиевский собор
Староладожский Никольский монастырь
Варяжская улица — древнейшая улица России
Курганы: Олегова могила

Staraya Ladoga - «the ancient capital of Northern Russia», is a village (selo) in Leningrad Oblast of Russia, founded in 753.

Sights:
St. George's Church in the Ladoga Fortress
A monastery, dedicated to St. Nicholas
Varyazhskaya (Varagian) street - the oldest Russian street
Kurgan - Prince Oleg's burial mound
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này