Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Бассейн

бассейн
[basèin]
Какая температура воды в бассейне?
[kakàya timpiratùra vad`y v bassèjne]
У меня нет обуви для бассейна.
[u minyà net òbuvi dlya bassèjna]

Другие фразы на тему "Бассейн"
Other phrases for the topic "Swimming pool"
http://www.ruspeach.com/phrases/223/
Từ khóa: Bể bơi

Những tin tức khác với chủ đề này: Bể bơi

Начинать ходить в бассейн нужно в сентябре, поскольку так организм постепенно привыкнет и к нагрузкам, и к смене погоды. Начинать плавать зимой, в холода – это серьезный стресс для человеческого организма.

You should start going to a pool in September because in such way the organism will gradually get used both stress, and changes of weather. Start swimming in winter during cold weather is a serious stress for a human body.

ходить
[khadìt']
плавать
[plàvat']
нужно
[nuzhna]
начинать
[nachinat`]
зимой
[zimoj]
бассейн
[basèin]
холодный
[khalòdnyj]
серьёзно
[ser`yozna]
погода
[pagoda]
Từ khóa: Bể bơi
Давай сходим покупаемся в бассейне?
[davàj skhòdim pakupàjimsya v bassèjni]
Здесь есть баня?
[zdes' jest' bànya]
Здесь есть фен?
[zdes' jest' fen]

Другие фразы на тему "Бассейн"
Other phrases for the topic "Swimming pool"
http://www.ruspeach.com/phrases/223/
Từ khóa: Bể bơi
Сколько стоит одно посещение бассейна?
[skòl'ka stòit adnò pasishènije bassèjna]
А это закрытый или открытый бассейн?
[a èhta zakr`ytyj ìli atkr`ytyj bassèjn]
Здесь есть баня?
[zdes' jest' bànya]

Другие фразы на тему "Бассейн"
Other phrases for the topic "Swimming pool"
http://www.ruspeach.com/phrases/223/
Từ khóa: Bể bơi
Собираетесь в бассейн? Going to a swimming pool?

Выучи выражения: Learn some vocabulary:

А это закрытый или открытый бассейн?
[a èhta zakr`ytyj ìli atkr`ytyj bassèjn]
Где можно оставить личные вещи?
[gde mòzhna astàvit' lìchnyje vèshi]
Какая температура воды в бассейне?
[kakàya timpiratùra vad`y v bassèjne]

Другие фразы на эту тему
Other phrases for this topic
http://www.ruspeach.com/phrases/?section=223
Từ khóa: Bể bơi
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này