Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

11 диалог

11 диалог

Tác giả của bức ảnh: Ruspeach

Ваш паспорт, пожалуйста. [vash pàspart pazhàlusta] - Your passport, please.

Το διαβατήριο σας, παρακαλώ.
Su pasaporte, por favor.
Il suo passaporto, per favore.
请,给您的护照!
Ihr Pass, bitte.
Seu passaporte, por favor.
Pasaportunuz lütfen.
Votre passeport, s'il vous plaît.
Váš cestovní pas, prosím.
パスポートをください。

Учи русский с диалогами Ruspeach, это весело!
Learn Russian with Ruspeach Dialogues, it's fun!
www.ruspeach.com/dialogues/

Переведено на 11 языков.
Translated to 11 languages.

Những tin tức khác với chủ đề này: Du lịch, Thông thạo tiếng Nga

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này