Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Телефонный разговор

Алло!
[allò]
Извини, я сейчас занят.
[izvinì, ya sijchàs zànit]
Я уже еду.
[ya uzhè jèdu]

Những tin tức khác với chủ đề này: Cuộc nói chuyện điện thoại

15 апреля 1956 года считается датой основания знаменитого Театра Современник в Москве. В этот день в театре состоялась премьера спектакля по пьесе Розова «Вечно живые». Театр Современник был основан группой молодых актёров. Нынешнее здание «Современника» на Чистопрудном бульваре, построено в стиле неоклассицизма с элементами модерна.

On April 15, 1956 is considered as a date of foundation of the well-known Sovremennik Theatre in Moscow. This day in theater the premiere of a performance "Eternally live" by Rozov was held. The Sovremennik theater has been founded by a group of young actors. The present building of "Sovremennik" in Chistoprudny Boulevard, is built in style of neoclassicism with modernist style elements.

театр
[t'iatr]
здание
[zdanie]
спектакль
[spiktakl`]
молодой
[maladoj]
группа
[grupa]
Средство связи между водителем и пассажиром, 1970-е.
Алло!
[allò]
Я не мог до тебя дозвониться.
[ya ni mok da tibyà dazvanìtsa]
Я уже еду.
[ya uzhè jèdu]
Из-за этих телефонов люди не общаются друг с другом, то ли дело раньше!
Because of these phones people don't communicate with each other, it used to be better!

телефон
[tiliphòn]
люди
[lyùdi]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này