Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Москва-Сити Башня «Стальная Вершина»

Москва-Сити Башня «Стальная Вершина»

Tác giả của bức ảnh: Алексей Кузин

Башня «Стальная Вершина» (экс Евразия) 309 метров. Деловой центр "Москва-Сити", Москва, Россия.
Building "Still Peak" (ex- Eurasia) 309 meters. Business centre "Moscow-city", Moscow, Russia.
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Морозное утро

Tác giả của bức ảnh: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này