Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Поступление средств

Нет ничего романтичнее, чем просыпаться от смски о приходе средств на карточку.
There is nothing more romantic then being woken up by the text-message about moneys arrived in your credit card.

средства [srètstva] - moneys, funds
карточка [kàrtachka] - (credit) card

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngôn ngữ kinh doanh

Подпись в паспорте [pòtpis' f pàsparti] - Signature in a passport

паспорт
[pàspart]
новый паспорт
[nòvuj pàspart]
Вот мой паспорт.
[vot mòj pàspart]
Доброе утро, планета!
[Dobràje ùtra, planèta]
Хорошего вам настроения!
[kharòshiva vam nastrajèniya]
Отдых для настоящих мужчин - Rest for real men
Высокооплачиваемая работа для девушек - High-paid job for girls

отдых
[òtdykh]
Собеседование. Interview:

Какое ваше самое худшее качество? - What is your worst quality?
Честность. - Honesty.
Не думаю, что честность это прямо так плохо. - I don't think that honesty is that bad.
Мне всё равно, что ты там думаешь. - I don't care what you think.

честный
[chèstnyj]

Фразы для собеседования:
Phrases for the interview:
http://www.ruspeach.com/phrases/226/
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này