Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Время

Который час? Сколько времени?
[Katòryj chas? skòl'ka vrèmini?]

без десяти три
[bes disitì tri]
без пяти два
[bes pyatì dva]
без пятнадцати четыре
[bes pitnàtsati chit`yri]
без пятнадцати шесть
[bes pitnàtsati shest']
два часа пятнадцать минут
[dva chisà pitnàtsat' minùt]
восемь двадцать
[vòsim’ dvàtsat’]
Từ khóa: Thời gian

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian

Доброй ночи, Москва! [dobraj nochi, Maskva!] - Good night, Moscow!
Từ khóa: Thời gian
Вечерний Кузнецкий Мост. Всё-таки зима в Москве - это чудо!

Evening at Kuznetsky Bridge. Winter in Moscow is a miracle!
Từ khóa: Thời gian
Завтра мне не понравится то, что сейчас я не сплю [zaftra mn'e n'e panrav'itsya to, chto seichas ya n'e spl'u] - Tomorrow I wont like the fact that now I don't sleep
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này