Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Сила

"Сила не в мести, а в прощении. Не в гордыне, а в смирении."
"The strength isn't in revenge, but in forgiveness. Nor in pride, but in humility."

месть [mèst'] - revenge
прощение [prasshènije] - forgiveness
гордыня
[gard`yn'a]
смирение [smirènije] - humility

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Tôn giáo

Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Недалеко от центра Москвы. Россия

The Roman Catholic Cathedral of the Immaculate Conception of the blessed virgin Mary. Near the center of Moscow. Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Успенский собор, Владимир, Россия
Dormition Cathedral, Vladimir, Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Церковь Покрова на Нерли, Россия
Church of the Intercession on the Nerl, Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Часовня Святого Духа. Кенозерский национальный парк, Россия.

Chapel Of The Holy Spirit. Kenozersky national Park, Russia.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này