Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

гулять в cубботу

гулять в cубботу [gulyàt' v subbòtu] - to walk on Saturday
гулять
[gul'àt']
суббота
[subòta]

я гуляю с тобой [ya gulyàyu s tabòj] - I walk with you
ты гуляешь [ty gulyàish] - you walk
он/она гуляет [on/anà gulyàit] - he/she walks

мы гуляем [my gulyàim] - we walk
вы гуляете [vy gulyàiti] - you walk
они гуляют [anì gulyàyut] - they walk

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian, Động từ

Доброй ночи, Москва! [dobraj nochi, Maskva!] - Good night, Moscow!
Từ khóa: Thời gian
Вечерний Кузнецкий Мост. Всё-таки зима в Москве - это чудо!

Evening at Kuznetsky Bridge. Winter in Moscow is a miracle!
Từ khóa: Thời gian
Мои попытки побороть лень [mai papytki pabarot' len'] - My attempts to overcome laziness

побороть [pabarot'] - overcome, conquer, surmount, beat
Từ khóa: Động từ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này